TalentHub Online Visionary

Main challenge: Driving the development of an online educational portal www.talenthub.sk

preferrably full time

Bratislava (travel is required mostly in Slovakia, potentially in Central Europe, it is not expected to exceed 20% of total work time)

About us

LEAF is a non-profit organization with a mission to contribute to developing young people with the potential to grow into shapers of Slovakia demonstrating:

 • Ethics (moral qualities based on integrity, respect for others, and humanness),
 • Excellence (a holistic personality exceptional in one or two areas fuelled by curiosity, inner motivation, and grit),
 • Entrepreneurial Leadership (a drive for change with high aspirations, a risk taking mindset, and the ability to engage others), and
 • Civic Engagement (unselfish willingness to use one’s qualities for improving his/her community beyond typical expectations),

regardless of their socioeconomic backgrounds.

With the aim to fulfil this mission, LEAF has launched a portfolio of programs focusing on improving the educational experience of talented high school students (e.g. LEAF Academy, TalentGuide mentoring programme, leadership camps, scholarships, teacher mentoring); Mitigation of brain-drain (e.g. internships in Slovakia); and Development of talented young professionals (e.g. skill-based voluntary program). More information about LEAF can be found at www.leaf.sk

What challenges are waiting for you

 • Being the spirit of the vision www.talenthub.sk portal with the aim of reaching young people and become a real part of their community
 • Being the leader who creates and implements LEAF strategy to make TalentHub the Nr.1 online portal for high-school students
 • Developing understanding of TalentHub users, what are their habits and preferences
 • Finding creative ways how to connect students in the on-line with off-line world
 • Coordinating the efforts of other team members and tens of volunteers, manage operational and administrative functions of the portal
 • Co-designing new portal features, working with suppliers to develop new functionality and design, overseeing the technical development
 • Driving new content development
 • Coordinate all communication efforts, including online and offline campaigns, events, workshops
 • Creating a community of users, building alliances with other LEAF programs and partners, establishing and maintaining meaningful relationships with students, volunteers and other stakeholders
 • Analyzing the data to drive the development of the portal
 • Work with a team of colleagues to co-create and co-deliver existing programs: TalentGuide, High-school Alumni Club, scholarships for summer programs abroad and other opportunities for high-school students 

What kind of person do we look for

 • Analytical skills and evangelisation
 • Passion for LEAF mission and alignment with LEAF team values; passion for the role & challenges listed above, for working with students age 13 to 19 and building relationships
 • A skilled online communicator and experienced online product designer with a good insight for this age group, their needs and communication channels
 • Ability to design or deliver educational activities, experience with online education is a plus
 • Strong strategic thinking and leadership skills
 • Entrepreneurial and open mind-set coupled with preference for daily team work
 • Great level of independency, autonomy and proactivity
 • Proficiency in English language and attention to detail
 • MS Office - advanced level, experience with web design is a plus

What we offer

 • MEANINGFUL IMPACT: We aspire to support the development of talented individuals through building a non-profit/ social organization.
 • PROFESSIONAL TEAM ENVIRONMENT: You will become part of a diverse, challenging and supportive team that strives for high quality solutions.
 • CHALLENGING ASSIGNMENTS: We are an entrepreneurial organization. On-the-job learning and fast personal development in here is inevitable. You have a chance to bring and immediately implement new ideas.

Sounds interesting?


Pro tip: Create an outstanding CV with Kickresume

Consent For Personal Data Processing
Týmto dávam podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov, ktoré zasielam občianskemu združeniu LEAF so sídlom na Karadžičovej 16, 821 08, Bratislava, IČO: 42264723, zapísanej v registri Občianskych združení vedenom na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90488 – a to meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého a prechodného pobytu, údaje o vzdelaní, odbornej spôsobilosti a predchádzajúcich zamestnaniach, a v prípade predzmluvných vzťahov aj číslo bankového účtu, osobné údaje o najbližších rodinných príslušníkoch, údaje o poistení a iné údaje potrebné pre vedenie personálnej a mzdovej agendy tretej osobe, ktorá túto činnosť zabezpečuje pre LEAF. Poskytujem osobné údaje z prihlášky a životopisu s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre (i) poskytnutie údajov tretej osobe vo veci pracovného miesta o ktoré sa uchádzam a (ii) ich interné využitie v rámci občianskeho združenia LEAF za účelom vytvárania databázy uchádzačov o zamestnanie a ďalšej spolupráce. Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že LEAF môže moje údaje uchovávať a spracúvať aj v prípade vybratia iného kandidáta na predmetnú pozíciu a to za účelom poskytovania ďalších pracovných príležitostí v budúcnosti. Súhlasím aj s tým, že LEAF môže moje údaje poskytnúť za účelom informovania o existencii takýchto pracovných príležitostí tretej osobe, Akadémii LEAF – LEAF Academy, so sídlom na Sasinkovej ul. 13, 811 08, Bratislava, IČO: 50185641. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Poučenie o spracovaní osobných údajov: LEAF na základe tohto súhlasu bude spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na vykonávanie činnosti náboru zamestnancov a spolupracovníkov za účelom, na ktorý ste svoje osobné údaje poskytli tejto spoločnosti. LEAF bude spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli manuálne alebo prostriedkami výpočtovej techniky iba poverenými osobami a tretím osobám zabezpečí prístup k Vašim osobným údajom. LEAF Vás týmto informuje o Vašich právach a to, že: pred získaním súhlasu je LEAF povinný vopred sa Vám identifikovať svojim názvom, sídlom, oznámiť Vám účel spracovania osobných údajov, môžete žiadať oznámiť Vám okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú údaje poskytnuté, oznámiť Vám tretie osoby, ktorým majú byť údaje poskytnuté a krajiny, do ktorých sa má uskutočniť prenos Vašich osobných údajov, poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, LEAF Vás nemôže donútiť ani si nijakým spôsobom vynucovať od Vás súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a ste oprávnená/ý odmietnuť poskytnutie Vašich osobných údajov, kedykoľvek nás môžete požiadať o prístup k Vaším osobným údajom, máte právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov; na likvidáciu Vašich osobných údajov ak bol splnený účel ich spracovania, ak zistíte, že pri spracovávaní Vašich osobných údajov bol porušený zákon, alebo sa zákon porušuje, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov SR a žiadať zaistenie nápravy. Vaše práva domáhať sa ochrany inými právnymi prostriedkami týmto nie sú doktnuté. Získavanie osobných údajov – poučenie: Subjekt, ktorý poskytuje osobné údaje týmto potvrdzuje, že bol oboznámený a poučený o spôsobe, akým LEAF bude spracúvať jeho/jej osobné údaje v zmysle ustanovenia § 15 zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení. Taktiež bol informovaný o právach v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov. With accordance of section 11 et seq. Act No. 122/2013 Coll. – Act of Data Processing, I give my express consent to the administration, processing, collecting and storage of personal data to Civil Association of LEAF with its seat at Karadžičova 16, 821 08, Bratislava, Business ID: 42264723, licence of Evidence of Civil Associations - No. VVS/1-900/90-40088 - name and surname, date and place of birth, permanent residence, information about my education backround, my proficiency and about previous work experience, and in the case of pre-contractual relations also my bank account number, valid insurance and data about my close relatives and other necessary data important for the third party for the payroll processing. I provide personal data from the application and resume and these data may be processed for (i) the provision of the data to a third party in respect of the job opportunity for which I am applying for and (ii) internal use of personal data within the Civil Association LEAF to create a database of job candidates and further cooperation. I understand and I agree that my personal data may be stored and processed by LEAF even the case of choosing the other candidate for the required position in order to provide more job opportunities in the future. I also agree that LEAF can provide my personal data about the existence of such job opportunity to a third person – Akadémia LEAF-LEAF Academy, Sasinkova 13, 811 08, Bratislava, Business ID: 50185641 . Permission is given for the time necessary to achieve the purpose of the processing, and is it possible to withdraw it in writing at any time. Consent with registration and personal data processing. In accordance with this agreement LEAF will process your personal data in the scope necessary for the purpose for which you provided your personal information necessary for the activities of the recruiting staff and collaborators. LEAF hereby informs you about your rights: before obtaining this consent LEAF is obliged in advance to with its name, legal address, to notify you of the purpose of the processing of personal data, you have the right to require the range of beneficiaries, if it is obvious that personal data will be communicated to third parties and all countries to which your personal data are transfer. The Candidate’s personal data may be transferred across the border, and the Candidate expressly agrees, given his/her interest, with the transfer of his/her personal data to any third country for the above purpose. providing of your personal data is optional, it is not possible to be forced by LEAF to receive your personal data in any way, and LEAF can´t claim your consent with processing of your personal data and you have the right to revoke to provide your personal data information, The subject who provides personal data has the right to ask in a written form for an access to personal data information, The subject who provides personal data has the right to correction of inaccurate, incomplete or outdated data as well as for the disposal of your personal data in case the purpose of the processing is finished, If you find out that by the processing of your personal data was breached the law, you can ask the Office for the personal data protection in Slovak republic and require the correction of such situation. Your rights to claim the protection of other legal instruments that are not concerned. The Subject who provides personal data has the right to request a proof of identity of LEAF collecting personal data. LEAF shall grant such request of the Subject without undue delay. The Subject has the right to revoke his/her consent with the processing of personal data at any time by delivering a written revocation of his/her consent to the Company’s address. The Data Person has been advised that the consent with the processing of personal data is voluntary Advice to and Declaration of the Data Subject The Data Subject declares that he/she has been advised of his/her rights in line with Article 28 of The Act of Data Processing. The Data Subject declares that he/she has been fully informed about all matters in line with Article 15 of The Act of Data processing.
Back

Do you know someone, who would be interested in this position? Share this ad with them.

Other important info

The selection process will include interviews with various team members and an assignment. We take hiring very seriously and want to make as sure as possible that new members of our team will not only be excellent at what they do, but also passionate for both the role and LEAF mission and thriving in our culture - the side effect being that hiring process can take a bit longer.

Our Hiring team

member

Stanislava Gajdosova

member

Katarina Burilova

Psychologist, psychotherapist and HR-ist, currently responsible for coordination of HR-related issues at LEAF.