Staň sa súčasťou komunikačného Support tímu (1st line)

min. 900€/m alebo 4,5€/h brrt + variabilná zložka mzdy

part-time, full-time

Staré Grunty 12, Bratislava

Vstúp do sveta IT a využi naplno svoj potenciál. Práca na SUPPORTe ťa naučí užitočné technické skills, brilantnú komunikáciu a precíznu sebadisciplínu. 

Ako bude vyzerať tvoj deň v práci?

Najlepšie to vystihli naši kolegovia tu.Ale v stručnosti, prídeš do práce, dáš si kávičku, zapneš komp a pripravíš si svoj pracovný stôl. Naši klienti ale makajú celý deň, takže prvý telefonát na seba nenechá dlho čakať. Pod palcom budeš mať všetky komunikačné kanály - telefón, e-mail, online chat.

Gro tvojej práce bude komunikácia

Ako budúci mega profík budeš musieť samozrejme niesť zodpovednosť za kvalitu odpovedí, preto budeš mať super možnosť učiť sa od skúsenejších. Tu to vážne nehráme na nejaké hierarchické hry a každý ti rád helfne s hocičím. Navyše budeš navrhovať a vylepšovať interné systémy a procesy. Dáme ti absolútnu slobodu pre tvoje kreatívne nápady (nielen v rámci tvojho tímu). Môžeš sa tak stať špecialistom na daný projekt/službu a spolupracovať s inými tímami. Toto je skrátka tvoja šanca na úspešný vstup do sveta IT.

Očakávame od teba

 • že na pohovore ukážeš, že komunikácia je tvoja silná stránka
 • že dokážeš prevziať za seba zodpovednosť
 • že máš aspoň minimálne skúsenosti v podobnej oblasti
 • že budeš flexibilný v rámci rôznych zmien v tíme
 • že budeš mať proaktívny prístup k riešeniu úloh
 • že budeš mať chuť neustále sa vzdelávať 

Očakávaj od nás

 • že za tvoju prácu ti adekvátne zaplatíme
 • že ťa naučíme efektívnemu multitaskingu a rozšírime skúsenosti v oblasti IT
 • že ti ponúkneme mega službičky ako príjemné masáže a rannú jógu priamo v office
 • že budeš mať mega kolektív ľudí a budeme “pushovať” tvoj kariérny posun
 • že budeš môcť študovať jazykové kurzy (angličtina, nemčina)
 • že sa budeš môcť interne vzdelávať (organizujeme interné workshopy)
 • že sa u nás rozhodne zábavíš (splavy, hackathony, grilovačky, raňajky, lyžovačky, vianočný žúr)

Skôr ako zareaguješ na pozíciu, odporúčam ti prečítať si náš blog.

Hľadáme part-time aj full-time ľudí na dlhodobú spoluprácu.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuj: veronika.melicherova@websupport.sk 


Pro tip: Create an outstanding CV with Kickresume

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov vo forme poskytnutého životopisu spoločnosti Websupport s.r.o., za účelom jeho vedenia v databáze uchádzačov o zamestnanie. Viac informácií.
Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený v súlade s ustanovením článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Súhlas“) 1. Ako Dotknutá osoba vyjadrujem svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: životopis (ďalej aj „CV“) Prevádzkovateľom. 2. Účelom spracúvania mojich osobných údajov je vedenie evidencie potencionálnych zamestnancov Prevádzkovateľa. 3. Doba trvania spracovania a uchovávania osobných údajov, vo forme CV, je určená a terminovaná na tri roky, odo dňa udelenia tohto Súhlasu Dotknutej osoby. Podmienky spracúvania osobných údajov 4. Ako Dotknutá osoba ďalej udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie a uchovávanie CV mojej osoby, ktorý môže Prevádzkovateľ použiť na vyššie uvedené účely. 5. Tento súhlas udeľujem v súlade s ustanovením článku 7 GDPR a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a beriem na vedomie, že súhlas platí až do jeho prípadného odvolania, po celú dobu trvania účelu spracúvania údajov, na ktorý bol súhlas udelený. Tento súhlas je daný najdlhšie na tri roky, odo dňa udelenia tohto Súhlasu. 6. Po uplynutí doby súhlasu nebudú osobné údaje predmetom ďalšieho spracúvania. 7. Zároveň vyhlasujem, že v súlade s ustanoveniami článku 12 GDPR mi Prevádzkovateľ v transparentnej a zrozumiteľnej forme, formuloval jasne a jednoducho informácie uvedené v ustanoveniach čl. 13 a 14 GDPR a všetky oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR. 8. Vyhlasujem, že Prevádzkovateľ mi poskytol informáciu o práve: - požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Dotknutej osoby podľa ustanovenia čl. 15 GDPR, - na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa ustanovení čl. 16, 17 a 18 GDPR, - namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa ustanovenia čl. 21 GDPR, - namietať automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania a o práve, aby sa na mňa predmetné rozhodnutie nevzťahovalo, v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje výlučne automatizovaným rozhodovaním, vrátane profilovania podľa ustanovenia čl. 22 GDPR, - na prenosnosť osobných údajov podľa ustanovenia čl. 20 GDPR, - podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, v prípade ak som priamo dotknutá na svojich právach podľa ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov. 9. Vyhlasujem, že Prevádzkovateľ mi poskytol informácie, v prípade nárokovania práv týkajúcich sa Dotknutej osoby, je kontaktnou osobou HR Manager, p. Veronika Melicherová, t.č.: +421 911 827 388, email: veronika.melicherova@websupport.sk. Zodpovednou osobou je Vojčík & Privacy s.r.o., so sídlom: Rázusova 28, 040 01 Košice, IČO: 36 827 410, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 22270/V. 10. Beriem na vedomie, že Prevádzkovateľ je v súlade s ustanovením čl. 34 GDPR, povinný bez zbytočného odkladu oznámiť mi porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre moje práva. 11. Záverom vyhlasujem, že Prevádzkovateľ mi poskytol informáciu o práve svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať podľa ustanovenia čl. 7 bod 3 GDPR. 12. Svojim súhlasom súčasne vyhlasujem, že som bol oboznámený s aktivitami, za účelom ktorých bol tento súhlas vydaný aj so spôsobom spracovania mojich osobných údajov.
Back

PS: Ak poznáš niekoho, kto by sa na túto pozíciu hodil, určite mi daj vedieť :)