Pridaj sa k nám ako Linux Administrátor

min. 1400€/m brrt + 53€ odmena za každý nočný dohľad

TPP

Staré Grunty, Karlova Ves, Slovakia

Chcel by si mať pod palcom stovky “terabajtov” dát, niekoľko tisíc výpočtových jadier a sieť, kde tečú dáta aj po 40GBit/s linkách? Chceš sa starať o jednu z najväčších infraštruktúr na Slovensku?

Poď s nami rozvíjať (nielen) slovenský online svet. Práca na pozícií Linux Administrátora prehĺbi tvoje znalosti o OS Linux, architektúre veľkých riešení a správe systémov, kde beží viac ako 160.000 domén. 

Ako bude vyzerať tvoj deň v práci?

Pracujeme v troch "fázach"

- Prvá z nich začína od 8:00 do 16:00 kedy budeš zodpovedný za bezpečný chod systémov a udržiavanie dohľadu nad monitorovacími systémami. 

- V druhej fáze prídeš do práce na 13:00 a pracuješ v office do 19:00. Od 19:00 budeš na telefóne a v prípade kritických problémov ich budeš riešiť z domu až do 8:00 ráno. Obdobný dohľadový režim máme aj cez víkendy a sviatky počas celého dňa.

- V tretej fáze budeš mať projektové dni. To sú dni, kedy nebudeš mať dohľad, ale budeš sa venovať činnostiam pre zlepšenie existujúcich interných riešení alebo tých privátnych pre našich veľkých zákazníkov. Počas projektových dní sa pozrieš aj do datacentier, prípadne sa stretneš s partnermi pri riešení veľkých projektov.

Práca Linux administrátora je o kombinácií technických schopností a veľkej zodpovednosti. Spoliehajú sa na teba všetci kolegovia v práci a desiatky tisíc našich zákazníkov a ich návštevníkov. Očakávame od teba, že budeš sám postupne prichádzať s návrhmi ako zlepšiť infraštruktúru a služby pre našich klientov. 

Konkrétne sa budeš starať o:

 • veľký webový cluster, ktorý voláme IT1.3
 • viac ako 200 Linux serverov, 400 kusov cpu, 3200 fyzických jadier/6400 logickych jadier, 30+ TB RAM, 400 TB RAW SSD diskovej kapacity
 • config manažment SaltStack
 • databázovy cluster
 • mailové servery
 • balancery
 • architektúru pre OpenStack a virtuálne servery
 • súborový systém ZFS, vďaka ktorému máme excelentnú kontrolu nad zálohami a disaster-recovery riešeniami
 • privátne riešenia na mieru pre našich zákazníkov

Očakávame od teba:

 • dobrý teoretický základ toho ako do hĺbky funguje OS Linux a jeho administrácia bez ohľadu na distribúcie a spôsob použitia, prípadne sám si rozbehal LFS, Gentoo, ArchLinux alebo *BSD
 • pojmy ako hosting, web server, virtuálny server, storage sú pre teba samozrejmosť
 • bez problémov zvládaš konfiguráciu LAMP, reverzných proxy, MySQL serverov
 • vieš, čo je RAID, LVM, aký je rozdiel medzi RAID, zálohou a snapshotom
 • nebojíš sa experimentov a problémov, rád sa z nich poučíš a veci zlepšíš
 • konfiguroval si už riešenie, kde je cluster alebo aspoň vieš aké sú jeho výhody a nevýhody
 • rád používaš git, config management, bash
 • vŕtaš sa v tom, ako systémy fungujú a rád sa im pozrieš pod pokrievku

Očakávaj od nás:

 • seniorných kolegov, ktorí ťa radi naučia čokoľvek v čom sa necítiš komfortne
 • diskusie nad riešeniami systémov, návrhy veľkých architektúr a ich samotnú implementáciu
 • možnosti účasti na prednáškach a konferenciach po svete, či už ako účastník alebo aj ako prednášajúci
 • že budeš môcť študovať jazykové kurzy (angličtina, nemčina)
 • že sa budeš môcť interne vzdelávať (organizujeme interné workshopy)
 • že si zašportuješ (Multisport karta, workout systém v office)
 • že sa u nás rozhodne zabavíš (splavy, hackathony, grilovačky, raňajky, lyžovačky, vianočný žúr)
 • 6 dní dovolenky navyše a možnosť príležitostného home officu
 • utužovanie kolektívu napríklad pri stavaní 3D tlačiarne, paintballe alebo pive

Na pohovore budeme ja - Veronika za HR a Tomáš Srnka, náš CTO. Budeme sa hlavne pýtať na to, ako pracuješ, aké máš skúsenosti a ako si ich získal.

V prípade akýchkoľvek otázok, ak by bolo niečo nejasné, nás určite kontaktuj: kariera@websupport.sk

Tešíme sa na teba!

Veronika&Tomáš

Ak poznáš niekoho, kto sa hodí na pozíciu Linux administrátora, povedz mu o nás!


Pro tip: Create an outstanding CV with Kickresume

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov vo forme poskytnutého životopisu spoločnosti Websupport s.r.o., za účelom jeho vedenia v databáze uchádzačov o zamestnanie. Viac informácií.
Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený v súlade s ustanovením článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Súhlas“) 1. Ako Dotknutá osoba vyjadrujem svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: životopis (ďalej aj „CV“) Prevádzkovateľom. 2. Účelom spracúvania mojich osobných údajov je vedenie evidencie potencionálnych zamestnancov Prevádzkovateľa. 3. Doba trvania spracovania a uchovávania osobných údajov, vo forme CV, je určená a terminovaná na tri roky, odo dňa udelenia tohto Súhlasu Dotknutej osoby. Podmienky spracúvania osobných údajov 4. Ako Dotknutá osoba ďalej udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie a uchovávanie CV mojej osoby, ktorý môže Prevádzkovateľ použiť na vyššie uvedené účely. 5. Tento súhlas udeľujem v súlade s ustanovením článku 7 GDPR a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a beriem na vedomie, že súhlas platí až do jeho prípadného odvolania, po celú dobu trvania účelu spracúvania údajov, na ktorý bol súhlas udelený. Tento súhlas je daný najdlhšie na tri roky, odo dňa udelenia tohto Súhlasu. 6. Po uplynutí doby súhlasu nebudú osobné údaje predmetom ďalšieho spracúvania. 7. Zároveň vyhlasujem, že v súlade s ustanoveniami článku 12 GDPR mi Prevádzkovateľ v transparentnej a zrozumiteľnej forme, formuloval jasne a jednoducho informácie uvedené v ustanoveniach čl. 13 a 14 GDPR a všetky oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR. 8. Vyhlasujem, že Prevádzkovateľ mi poskytol informáciu o práve: - požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Dotknutej osoby podľa ustanovenia čl. 15 GDPR, - na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa ustanovení čl. 16, 17 a 18 GDPR, - namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa ustanovenia čl. 21 GDPR, - namietať automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania a o práve, aby sa na mňa predmetné rozhodnutie nevzťahovalo, v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje výlučne automatizovaným rozhodovaním, vrátane profilovania podľa ustanovenia čl. 22 GDPR, - na prenosnosť osobných údajov podľa ustanovenia čl. 20 GDPR, - podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, v prípade ak som priamo dotknutá na svojich právach podľa ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov. 9. Vyhlasujem, že Prevádzkovateľ mi poskytol informácie, v prípade nárokovania práv týkajúcich sa Dotknutej osoby, je kontaktnou osobou HR Manager, p. Veronika Melicherová, t.č.: +421 911 827 388, email: veronika.melicherova@websupport.sk. Zodpovednou osobou je Vojčík & Privacy s.r.o., so sídlom: Rázusova 28, 040 01 Košice, IČO: 36 827 410, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 22270/V. 10. Beriem na vedomie, že Prevádzkovateľ je v súlade s ustanovením čl. 34 GDPR, povinný bez zbytočného odkladu oznámiť mi porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre moje práva. 11. Záverom vyhlasujem, že Prevádzkovateľ mi poskytol informáciu o práve svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať podľa ustanovenia čl. 7 bod 3 GDPR. 12. Svojim súhlasom súčasne vyhlasujem, že som bol oboznámený s aktivitami, za účelom ktorých bol tento súhlas vydaný aj so spôsobom spracovania mojich osobných údajov.
Back

Koho stretneš na pohovore?

member

Veronika Melicherová

member

Tomas Srnka