PHP Developer - hľadáme vychádzajúci talent

min. 1400€/m brrt

Full-time,Contract

Bratislava, Slovakia

Hľadáme PHP developera, ktorý nám pomôže pracovať na zlepšovaní systému, na ktorom beží väčšina slovenských firiem a online projektov. Postupne sa budeš zapájať aj do vývoja nových riešení spolu so zvyškom tímu 5 - tich developerov.

Pri programovaní teraz používame Yii framework, dáta máme väčšinou v MySQL a kód verzujeme v Git-e. Ak by si mal záujem, môžeš sa tu stretnúť aj s Dockerom, Pythonom, MongoDB, Redis, hromadou vecí okolo Linuxu, OpenStack, Salt, alebo sa naučiť o tom ako funguje celý webhosting.

Čo by si mal vedieť?

Bez tohto sa nezaobídeš:

 • veľmi dobrá znalosť jazyka PHP a SQL (ideálne MySQL)
 • skúsenost s aspoň jedným MVC frameworkom
 • Git
 • chuť sa stále učiť nové koncepty a technológie
 • okrem programovacích jazykov budeš potrebovať zvládnuť základnú komunikáciu v anglickom jazyku

Je super ak máš skúsenosti aj s:

 • front-end technológiami
 • JavaScript, HTML, CSS
 • Yii
 • Docker a Linux
 • TDD

Čo používame?

 • Webku aj interné nástroje máme písané v PHP s využitím Yii frameworku. Frontend aplikácie sa väčšinou pripájajú na rôzne interné API, v ktorých je všetka logika.
 • Komunikuje sa aj s externými službami, platobnými systémami, registrátormi domén...
 • Weby štýlujeme väčšinou za pomoci Bootstrap 3 a všetko nové CSS sa kompiluje z LESS. Na frontende nájdeš samozrejme aj hromadu JavaScriptu, buď v kombinácii s jQuery alebo Backbone.
 • Dáta ukladáme v MySQL, ale nájdeš tu samozrejme aj Memcache na cacheovanie, MongoDB na rôzne štatistiky, tiež napríklad Redis alebo Elasticsearch.
 • Na backende, hlavne z oblasti správy hostingu a VPS používame Python. Toto sú väčšinou API písané vo Flask. So servermi sa komunikuje cez message queue a v týchto API sa bez testov nepohneš. Ak do budúcna rozmýšľaš aj o inom jazyku ako PHP, môžeš u nás skúsiť Python.
 • Na serveroch nám všade beží Linux, takže sa s ním sem tam stretneš :) Máme nasadený OpenStack, pomocou ktorého sa vytvárajú VPS alebo kontajnery. Všetko má pod palcom konfiguračný management SaltStack. Interné veci práve presúvame do Docker kontajnerov, takže si v budúcnosti užiješ aj zaujímavý deployment kódu.

Toto ti ponúkame za dobrú prácu

 • mega kolektív ľudí, pre ktorých nedá sa nie je odpoveď
 • 6 dní dovolenky navyše
 • flexibilnú pracovnú dobu s možnosťou home-office/remote work
 • jazykové kurzy za super cenu (angličtina, nemčina)
 • interné vzdelávacie workshopy
 • zahraničné konferencie ako International PHP Conference v Berlíne
 • masáže v office každý mesiac
 • MultiSport karta s ktorou môžeš športovať každý deň
 • nekonečné teambuildingy ako letné splavy, hackathony, grilovačky, spoločné raňajky, lyžovačky, vianočný žúr
 • top office s hrazdami na cvičenie a priestorom pre domácich miláčikov
 • chill miestnosť s xboxom a stolným futbalom
 • firemný notebook a licencia na IDE k tomu

Hackathon 2017

Pracovať budeš v Bratislave v Mlynskej Doline. Pracovná doba je variabilná, ale potrebujeme ťa na full-time (5 dní v týždni) a on-site.

Na pohovoroch budeme traja - Veronika za HR, Filip ako šéf developerov a Tomáš ako náš CTO. Na 2 stretkách sa ťa budeme pýtať na to, ako pracuješ, ako kódiš, ako si získal skúsenosti s PHP, o aké technológie sa zaujímaš.

V prípade akýchkoľvek otázok, ak by bolo niečo nejasné, nás určite kontaktuj: veronika.melicherova@websupport.sk

Tešíme sa na teba!

Veronika&Filip&Tomáš


Pro tip: Create an outstanding CV with Kickresume

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov vo forme poskytnutého životopisu spoločnosti Websupport s.r.o., za účelom jeho vedenia v databáze uchádzačov o zamestnanie. Viac informácií.
Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený v súlade s ustanovením článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Súhlas“) 1. Ako Dotknutá osoba vyjadrujem svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: životopis (ďalej aj „CV“) Prevádzkovateľom. 2. Účelom spracúvania mojich osobných údajov je vedenie evidencie potencionálnych zamestnancov Prevádzkovateľa. 3. Doba trvania spracovania a uchovávania osobných údajov, vo forme CV, je určená a terminovaná na tri roky, odo dňa udelenia tohto Súhlasu Dotknutej osoby. Podmienky spracúvania osobných údajov 4. Ako Dotknutá osoba ďalej udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie a uchovávanie CV mojej osoby, ktorý môže Prevádzkovateľ použiť na vyššie uvedené účely. 5. Tento súhlas udeľujem v súlade s ustanovením článku 7 GDPR a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a beriem na vedomie, že súhlas platí až do jeho prípadného odvolania, po celú dobu trvania účelu spracúvania údajov, na ktorý bol súhlas udelený. Tento súhlas je daný najdlhšie na tri roky, odo dňa udelenia tohto Súhlasu. 6. Po uplynutí doby súhlasu nebudú osobné údaje predmetom ďalšieho spracúvania. 7. Zároveň vyhlasujem, že v súlade s ustanoveniami článku 12 GDPR mi Prevádzkovateľ v transparentnej a zrozumiteľnej forme, formuloval jasne a jednoducho informácie uvedené v ustanoveniach čl. 13 a 14 GDPR a všetky oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR. 8. Vyhlasujem, že Prevádzkovateľ mi poskytol informáciu o práve: - požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Dotknutej osoby podľa ustanovenia čl. 15 GDPR, - na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa ustanovení čl. 16, 17 a 18 GDPR, - namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa ustanovenia čl. 21 GDPR, - namietať automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania a o práve, aby sa na mňa predmetné rozhodnutie nevzťahovalo, v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje výlučne automatizovaným rozhodovaním, vrátane profilovania podľa ustanovenia čl. 22 GDPR, - na prenosnosť osobných údajov podľa ustanovenia čl. 20 GDPR, - podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, v prípade ak som priamo dotknutá na svojich právach podľa ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov. 9. Vyhlasujem, že Prevádzkovateľ mi poskytol informácie, v prípade nárokovania práv týkajúcich sa Dotknutej osoby, je kontaktnou osobou HR Manager, p. Veronika Melicherová, t.č.: +421 911 827 388, email: veronika.melicherova@websupport.sk. Zodpovednou osobou je Vojčík & Privacy s.r.o., so sídlom: Rázusova 28, 040 01 Košice, IČO: 36 827 410, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 22270/V. 10. Beriem na vedomie, že Prevádzkovateľ je v súlade s ustanovením čl. 34 GDPR, povinný bez zbytočného odkladu oznámiť mi porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre moje práva. 11. Záverom vyhlasujem, že Prevádzkovateľ mi poskytol informáciu o práve svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať podľa ustanovenia čl. 7 bod 3 GDPR. 12. Svojim súhlasom súčasne vyhlasujem, že som bol oboznámený s aktivitami, za účelom ktorých bol tento súhlas vydaný aj so spôsobom spracovania mojich osobných údajov.
Back

Ak poznáš niekoho, kto sa hodí na PHP developera, povedz mu o nás!

Nás stretneš na pohovore

member

Veronika Melicherová

member

Filip Benčo

member

Tomas Srnka